OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Proszę wypełnić dane kontaktowe:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez firmę St. Majewski Sp z o.o. zawartych w oświadczeniu danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłek produktów St. Majewski w ramach współpracy marketingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”r.o.d.o.” informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest St. Majewski Sp z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) ul. Kredkowa 1, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000490814,
NIP 534-10-12-604, REGON 010902953

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email:
kod@st-majewski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w realizacji kontaktu z Panią/Panem.