Formularz REKLAMACYJNY

Informacja o reklamowanym produkcie:

Proszę wypełnić dane kontaktowe:

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zgłoszenia reklamacji. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w celu, w którym została udzielona oraz oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień jego wypełnienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany powyższych informacji, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Administratora.

Obowiązek informacyjny

Działając na podstawie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako ”RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest St. Majewski Sp z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) ul. Kredkowa 1, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 000968064,
NIP 534-10-12-604, REGON 010902953

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email:
kod@st-majewski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zapewnienia dochodzenia bądź obrony roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • kontaktu w ramach badania satysfakcji klienta niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonania analityki czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych, a także do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności pracownikom i współpracownikom Administratora odpowiedzialnym za przyjęcie, rozpatrzenie i realizację działań wynikających z rękojmi/gwarancji, podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie usług prawnych, logistycznych i technicznych podejmowanych w związku ze złożoną reklamacją, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

9. Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.